ul. Sewerynów 7 00-924 Warszawa
Rezerwuj
Regulamin
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  Regulamin określa zasady świadczenia usług i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, podpisanie karty meldunkowej bądź zapłatę zaliczki/zadatku lub całej należności za pobyt. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu Hostelu Helvetia/Helvetia Aprtments zwanym Wynajmującym. Odpowiedzialność za te osoby spoczywa na osobie podpisanej na karcie meldunkowej, zwanej w niniejszym Regulaminie Gościem lub Zameldowanym. Regulamin dostępny jest do wglądu w Recepcji oraz na stronie internetowej http://www.hostel-helvetia.pl/.
 2. WARUNKI REZERWACJI
  Rezerwacji miejsca w pokoju, pokoju, apartamentu Gość może dokonać: bezpośrednio pod numerem telefonu +48 22 826 71 08, mailowo na adres info@hostel-helvetia.pl, na stronie internetowej http://www.hostel-helvetia.pl/, osobiście w Recepcji Hostelu Helvetia przy ul. Sewerynów 7, 00-924 Warszawa oraz za pośrednictwem portali, w których dostępna jest oferta obiektu. Rezerwacje dokonane bezpośrednio muszą być zagwarantowane poprzez wpłatę zadatku w wysokości 30,50,100% całkowitej wartości rezerwacji w terminie trzech dni od daty dokonania rezerwacji.
  Wynajmujący zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania należności za część lub za cały pobyt podczas dokonywania czynności rejestracyjnych.
  Po dokonaniu rezerwacji przez recepcje Gość otrzymuje drogą mailową umowę wstępnej rezerwacji, która zawiera warunki rezerwacji oraz informacje niezbędne do dokonania zadatku w ustalonej wysokości zależnej od długości pobytu, daty rezerwacji, wymiaru rezerwacji-dot.grupowych rezerwacji.
  Wynajmujący zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania z niej środków w w.w. wysokości wartości pobytu, traktując tą płatność jako zadatek.
  Jeśli zadatek nie wpłynie na konto bankowe w terminie wyznaczonym w umowie wstępnej rezerwacji lub wpłynie później, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do sprzedaży pokoju innej osobie i anulowania rezerwacji.
  W przypadku zmian w rezerwacji, niepojawienia się Gościa lub anulacji rezerwacji przedpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
  W przypadku niemożności wywiązania się z umowy przez Hostel Helvetia/Helvetia Apartments lub w przypadku zmian w dokonanej rezerwacji w Hostel Helvetia/Helvetia Apartments – Wynajmujący ma obowiązek zwrotu całości lub różnicy kwot dokonującym rezerwacji Gościom w terminie 7 dni od daty powstałej należności na konto karty z której ta płatność została dokonana lub na wskazany numer rachunku. Rezerwacja telefoniczna wymaga późniejszego potwierdzenia drogą mailową lub sms w wyznaczonym terminie. Śniadanie podawane jest w jadalni ogólnodostępnego pokoju wypoczynkowego połączonego z kuchnią między 8.00 a 11.00.
 3. ZAMELDOWANIE
  Podstawą zameldowania w apartamencie jest okazanie przez Gościa dokumentu tożsamości, podpisanie karty meldunkowej oraz uregulowanie całej należności za pobyt.Godziny otwarcia Recepcji: 24h, 7 dni w tygodniu. Gość własnoręcznie podpisując kartę meldunkową zobowiązuje się wynająć pokój w określonym terminie, za określoną cenę, a co za tym idzie uiścić opłatę za cały zadeklarowany okres w momencie procedury meldunku. Hostel Helvetia zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który: nie posiada ważnego dowodu tożsamości, nie chce okazać dokumentu tożsamości, odmawia podpisania karty meldunkowej, znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu. W przypadku odmowy zameldowania Gościa z ww. powodów wpłacone pieniądze w formie zadatku nie są zwracane. W przypadku przedłużenia pobytu lub zakupu dodatkowych usług opłata zostanie dodana do rachunku Gościa i musi zostać uregulowana niezwłocznie.W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajnymi środkami, Hostel Helvetia zastrzega sobie prawo zaproponowania Gościowi obiektu zastępczego, podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego.
 4. DOBA HOTELOWA
  Pokoje w obiekcie wynajmowane są na doby. Doba pobytu w apartamencie rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 11:00 dnia następnego. W oparciu o bieżącą dostępność apartamentów istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania Gościa po konsul-tacji z Recepcją obiektu. Usługa jest dodatkowo płatna w kwocie 20 zł za każdą godzinę. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji należy zgłosić pod numerem tel. +48 22 826 71 08 do godziny 9:00, bądź w Recepcji Hostelu Helvetia. Zostanie ono uwzględnione w miarę dostępności pokoji/apartamentów i jest dodatkowo płatne w kwocie 20 zł za każdą dodatkową godzinę.Przedłużenie pobytu w apartamencie po godzinie 12:00 będzie traktowane jako przedłużenie doby hotelowej, co skutkować będzie obciążenie rachunku Gościa połową doby hotelowej. Skrócenie wcześniej zadeklarowanego i opłaconego pobytu nie skutkuje zwrotem równowartości niewykorzystanej doby.
 5. ZASADY UŻYTKOWANIA POKOJI I APARTAMENTÓW
  Gość zobowiązany jest do użytkowania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do utrzymywania i zdania apartamentu w stanie zastanym z chwilą zameldowania.
  Liczba osób zamieszkujących w obiekcie nie może być większa od podanej w karcie meldunkowej. Złamanie tej zasady wiąże się z nałożeniem opłaty dodatkowej w wysokości 100 PLN za każdą osobę za dobę.
  Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju/apartamentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę. Zmiana nazwiska rezerwacji lub Gościa hotelowego przebywającego w pokoju musi zostać uzgodniona z recepcją lub managerem obiektu. Informujemy, że podczas używania klimatyzacji, okna i drzwi muszą być zamknięte. Klimatyzację należy bezwzględnie wyłączyć przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu.
  Po każdych 7 dniach pobytu przeprowadzane jest sprzątanie pokoju/apartamentu, wymiana ręczników i pościeli. Koszt dodatkowego sprzątania i wymiany pościeli to 100 PLN za każdy serwis, który należy ustalić i opłacić w recepcji.
  W apartamencie obowiązuje zakaz palenia. W przypadku złamania tego zakaz, Gość zostanie obciążony karą finansową w wysokości 500 PLN.Organizowanie imprez towarzyskich wpokoju, apartamencie jest surowo zabronione.Zachowanie Gości oraz osób korzystających z usług obiektu, nie powinno zakłócać pobytu innych Gości. Osoby niezameldowane mogą przebywać w apartamencie w godzinach 07:00–22:00. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju, apartamencie Gościa po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego apartament na odpłatne dokwaterowanie, według cen pełnych obowiązujących w dniu dokwaterowania. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w apartamentach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz zasilaczy komputerowych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pokoju, apartamencie, Gość proszony jest o najszybsze zgłaszanie zastrzeżeń pod numerem tel. +48 +48 22 826 71 08 w godzinach pracy Recepcji, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług. Usterki zgłoszone w dni powszednie będą usuwane bez zbędnej zwłoki, chyba że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy. Usterki zgłaszane w soboty, niedziele i święta będą usunięte w pierwszy dzień roboczy po okresie świątecznym lub w najbliższym dostępnym terminie. Za usterki powstałe z winy Gościa, będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna. W przypadku dokonania jakichkolwiek zniszczeń w Hostelu Helvetia, hostel ma prawo nałożyć na gościa karę w wysokości 800 PLN lub wyższą, w zależności od oszacowania strat. Za zgubienie klucza, kłódki lub kluczyka do szafki – opłata 50 PLN. W całym Hostelu Helvetia obowiązuje zakaz palenia – kara za złamanie zakazu wynosi 500 PLN.
  Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od Hostelu Helvetia (dostawa mediów, w tym Internetu, awarie sprzętów znajdujących się w pokoju/apartamencie), nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany apartament – Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za całość rezerwacji. Hostelu Helvetia zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego apartamentu w sytuacji awarii lub usterki, bądź niemożliwości przydzielenia wybranego apartamentu z przyczyn niezależnych. Hostelu Helvetia może przerwać pobyt Gości, bez zwrotu wniesionej opłaty za rezerwację oraz obciążyć Zameldowanego adekwatną karą w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu. W takiej sytuacji opłata wniesiona za pobyt nie podlega zwrotowi.
 6. WYMELDOWANIE
  Przy każdorazowym wyjściu z apartamentu Goście zobowiązani są wyłączyć oświetlenie, zamknąć wszystkie okna oraz drzwi do pokoju, apartamentu. Hostel Helvetia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gości w apartamentach. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa o ile będzie to możliwe będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji obiekt przechowa te przedmioty przez okres 1 miesiąca. Po tym czasie zostaną one zutylizowane. W trakcie dłuższego pobytu Gości, u których prowadzane są sprzątania stałe w ustalonych wcześniej terminach, proszeni są o prawidłowe przechowywanie i zabezpieczanie rzeczy cennych. Pokój musi zostać opuszczony do godziny 11.00 w dniu wyjazdu. Bagaże można pozostawić w bezpłatnej przechowalni bagażu.
 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  W przypadku stwierdzenia zniszczeń, stwierdzenia zabrudzeń apartamentu, ręczników, pościeli ponad normę bądź stwierdzenia stanu po paleniu papierosów w apartamencie po wymeldowaniu Gości, obiekt zastrzega sobie prawo do obciążenia karty kredytowej podanej przy dokonywaniu rezerwacji w kwocie do pełnej wartości kosztów naprawy/dearomatyzacji i poniesionych strat.W przypadku dokonania jakichkolwiek zniszczeń w Hostelu Helvetia, hostel ma prawo nałożyć na gościa karę w wysokości 800 PLN lub wyższą, w zależności od oszacowania strat. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za: zgubienie kluczy oraz wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałych z jego winy lub odwiedzających go osób.W sytuacji niezastosowania się do regulaminu obiektu i konieczności wezwania ochrony, kosztami obciążony zostanie Gość.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  Dokonując rezerwacji w Hostelu Helvetia Gość wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie oraz przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych i marketingowych oraz umieszczenia danych Klienta w bazie danych firmy zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych. (Dz.U. Nr 101 z 2002r., poz.926 z późn. zm.). Zameldowany ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych.Wersja obowiązującą regulaminu jest wersja sporządzona w języku polskim, przedstawiona wersja anglojęzyczna ma charakter informacyj-ny i nie stanowi oficjalnego, obowiązującego regulaminu.Ważne telefony: Pogotowie: 999, Policja 997, Straż pożarna 998 lub telefon alarmowy 112

Życzymy udanego pobytu Warszawie! Hostel Helvetia